Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van BV Verlivané Projects met maatschappelijke zetel te Herman Teirlinckstraat 2 1982 Weerde en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE 0563.448.254. (Hierna: “BV Verlivané Projects”).

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Algemene Voorwaarden webshop BVBA Verlivané Projects

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

BV Verlivané Projects - Commerciële benaming: CruiseTops Maritiem Centrum
Zaakvoerders: Nicole Van Erp & Robert Verlinden

Adres: Herman Teirlinckstraat 2 1982 Weerde

E-mailadres:info@cruisetops.be

Telefoonnummer: 00 32 477 822 999           0032 491 501 063

Ondernemingsnummer: BE 0563.448.254

Bankrekeningnummer: KBC   BE 53 7370 5837 5653


Artikel 2 - Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als handelaar aan consument, particulier of beroepsmatig.
 2. Leveringen van cursusmateriaal is enkel in België of Nederland mogelijk en conform de vermelde portkosten.
  Er worden geen portkosten aangerekend voor het afhalen van cursusmateriaal op de cursuslocaties of het hoofdkantoor.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de consument minstens 18 jaar oud zijn. Als deze geen 18 is, vragen we om de bestelling door ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website en zoals hieronder beschreven.
 5. Als de consument online bestelt, bezorgen we samen met de bestelbevestiging of ten laatste bij de levering, een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat de consument kan opslaan of afdrukken. We raden overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.


Artikel 3 - Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we aan de consument verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om iedere geïnteresseerde een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.
 3. Elke bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons en de consument is definitief zodra we de bestelling bevestigen per mail en zodra we voor de betreffende betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met deze betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voegt de koper het product toe aan het winkelmandje. Nadien geeft de koper zijn contactgegevens en desgevallend gegevens voor het bekomen van een factuur in.
  Indien er cursusmateriaal wordt gekozen, kiest men de wijze van levering: In de laatste stap krijgt de koper een overzichtspagina, aanvaard hij onze algemene voorwaarden en bevestigt de betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als de consument deze stappen heeft doorlopen, is de aankoop definitief.
 5. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de reservering van een opleiding - fysieke cursus of online training:
  Elke reservatie voor een opleiding komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat CruiseTops - maritiem centrum aan de cursist doet betreffende een theoretische of praktische opleiding.
  Na reservatie van een fysieke cursus ontvangt de cursist een elektronische bevestiging van de gemaakte reservatie met detailvermelding van datum en locatie van de lessen, inclusief de betaaluitnodiging.
  De reservatie wordt geacht definitief te zijn, zowel naar datum als locatie en de cursist verklaart zich akkoord met het aangeboden lessenpakket en bevestigt hierover goed geïnformeerd te zijn.
  De betaling van het cursusgeld moet voor 100 % voldaan zijn op het ogenblik van de aanvang van de geboekte cursus. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.

  Na reservatie van een online trainingsprogramma ontvangt de cursist een elektronische bevestiging van de gemaakte reservatie voor de aanvraag van een unieke inlogcode, inclusief de betaaluitnodiging.
  De unieke inlogcode om het online trainingsprogramma te starten, wordt elektronisch verzonden binnen de 24 uur na aanvraag.
  Vanaf het ontvangen van de code is de reservatie en boeking definitief en heeft de aanvrager volledige toegang tot het online trainingsprogramma.

  CruiseTops Maritem Centrum is gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
  Kortingen op boeking die werden toegestaan bij reservatie, vervallen indien de betaaldatum is verstreken.
  Kortingen en acties zijn enkel van toepassing op ons aanbod theorieopleiding voor het stuurbrevet, praktijkopleiding op de motorboot, en de basisopleiding VHF en de vervolgopleiding SRC-GMDSS.
  Speciale acties zijn niet cumuleerbaar, tenzij expliciet vermeld.
  Kortingen of acties zijn niet van toepassing op de radiomaritieme opleidingen specifiek voor de commerciële yachting: opleiding GMDSS-ROC of GMDSS-GOC.
  Na ontvangst van de betaling, ontvangt de cursist een elektronische bevestiging.
  Een factuur wordt op aanvraag aangemaakt.
  De boeking wordt dan geacht definitief te zijn en de ondervermelde annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.
  Niet op tijd betalen van het cursusgeld, kan aanleiding geven tot de weigering om de cursist aan de betreffende cursus te laten deelnemen.
 6. Bij zondere voorwaarden betreffende het "gratis opnieuw deelnemen aan de cursus":
  Cursisten die niet geslaagd zijn in het theoretisch overheidsexamen voor het beperkt of aanvullend algemeen vaarbewijs mogen de cursus opnieuw gratis volgen onder volgende voorwaarden:
  - deze optie geldt enkel voor het vaarbewijs pleziervaart en niet voor de opleidingen radiomarifonie en enkel indien de cursus eerder was gevolgd bij CruiseTops maritiem centrum.
  - het betreft enkel de theoretische opleiding voor het vaarbewijs in dag- of avondopleiding en naar keuze voor de volledige sessie of een gedeelte en geen praktijktestsessie
  - beperkt tot éénmaal per deelnemer en op vertoon van attest van "niet geslaagd" in het examen, waarbij het examen is afgelegd binnen een redelijke termijn van 2 maanden na het volgen van de cursus.
  - CruiseTops wijst de cursussessies toe waaraan men opnieuw gratis kan deelnemen naar tijdstip en locatie

Artikel 4- : Herroepingsrecht - annulering van een fysieke cursus - herboeking van een fysieke cursus

    Herroepingsrecht van een aangekocht goed, met uitzondering van een fysieke opleiding:

 1. Als de consument goederen aankoopt uit de webwinkel(dit zijn boeken, kaartplotter of een online training), heeft hij na het sluiten van de overeenkomst tot het moment van verzending (tot 24 uur na bestelling) – het moment van verzending wordt bevestigd per mail -  het recht om te beslissen dat hij de goederen niet wenst aan te kopen. De consument kan de bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden annuleren. Nadat de annulering is ontvangen, waarbij de koper heeft aangegeven dat hij wil afzien van de overeenkomst, betalen we de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee is betaald.
  Voor de online trainingen, geldt het herroepingsrecht voor zover er nog geen unieke code is toegekend en verzonden.
  Na het ontvangen van de code, heeft de aanvrager volledige toegang tot het programma en
  is de boeking definitief en niet vatbaar voor herroeping.
 2. Om het herroepingsrecht correct uit te oefenen, kan de consument ons per e-mail laten weten dat hij de bestelling wenst terug te annuleren voor aanvang van verzending of toekennen van de inlogcode. CruiseTops - maritiem centrum stuurt per e-mail een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

    Herroepingsrecht van een fysieke opleiding theorie of praktijk, inclusief de boeking van
    een praktijktest/praktijkexamen voor het vaarbewijs:

 1. Een boeking van een fysieke opleiding/praktijktest wordt geacht definitief te zijn op het moment van volledige betaling van deze opleiding.
  Tot 10 dagen voor aanvang van de opleiding/praktijktest, kan deze nog worden herroepen of geannuleerd of gewijzigd onder de voorwaarden hieronder beschreven.
  Indien de cursist de overeenkomst wil annuleren of omboeken, dient hij CruiseTops Maritiem Centrum daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen.
  In alle andere gevallen, bij laattijdige annulering of no show, blijft 100 % van het cursusgeld verschuldigd.

  Fysieke opleiding theorie in groepsverband voor het vaarbewijs of radiomaritieme opleiding:
 2. Bij annulering meer dan 10 dagen voor aanvang van de effectief gekozen cursus zijn de kosten van annulering 25 % van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 25 €/dossier.
 3. Herboeking naar een cursus van hetzelfde type op een andere locatie/ander tijdstip, is steeds mogelijk, mits een administratieve kost van 25 €/dossier.
 4. Hiervan kan worden afgeweken om dringende reden die gestaafd is (ziekte, ongeval, dringende familiale aangelegenheid).
  Het stavingsattest is enkel geldig als het ons bereikt ten laatste op de dag van de gepande cursus.
  In voorkomend geval heeft de cursist het recht om kosteloos aan te sluiten bij een volgende cursus van hetzelfde type en binnen hetzelfde boekjaar.
  Bij herboeking naar een volgend jaar blijft de administratieve herboekingskost van toepassing.

  Fysieke opleiding praktijk voor het vaarbewijs/examen praktijk vaarbewijs:
 5. Bij annulering meer dan 10 dagen voor aanvang van de effectief gekozen cursus is een administratieve kost van toepassing van € 95,00 per dossier.
  Bij elke herboeking meer dan 10 dagen voor aanvang van de effectief gekozen cursus, ongeacht de reden, naar een ander tijdstip of andere lesboot van dit type opleiding is een administratieve kost van toepassing van € 95,00 per dossier.
 6. De praktijkopleiding waaraan een praktijktest voor het behalen van het vaarbewijs is gekoppeld, wordt 10 dagen voor aanvang van de praktijktestdag voorbereid en het dossier wordt elektronisch aangemeld bij de FOD-mobiliteit.
  Annulering van deze opleiding is dan niet meer mogelijk. De opleiding kan wel op een ander tijdstip worden geboekt en het dossier kan overeenkomstig worden afgewerkt, mits opnieuw voldoen van het regulier inschrijvingsgeld.

  Fysieke opleiding theorie voor het vaarbewijs, radiomaritieme opleiding of praktijktest/praktijkopleiding in privé opleiding:
 7. Privé opleidingen worden geacht definitief te zijn geboekt op moment van de volledige betaling
  van de opleiding.
  Omboeking kan slechts eenmalig en voor zover dit geldt voor omboeking van de volledig groep privé, mits een administratieve kost van € 25,00 per dossier.
  Bij annulering minstens 10 dagen voor aanvang van de privé opleiding, blijft 80 % van het cursusgeld verschuldigd.
  Bij latere annulering of no show, blijft het totale cursusgeld verschuldigd.

  Artikel 5 - : No show of annulering op de dag van aanvang van de opleiding of een opleiding onder promovoorwaarden::
 8. Bij no show of annulering bij aanvang van de opleiding, blijft voor alle opleidingen, zowel theorie als praktijk, het integrale cursusgeld verschuldigd en is
  omboeking niet meer mogelijk zonder betaling van het regulier cursusgeld.
 9. Annulering/herboeking van een opleiding theorie aan speciale voorwaarde of in promotie:
  Opleidingen aangeboden in promotie, zijn deze verminderd in tarief ten opzichte van het reguliere inschrijvingsgeld, deze waarbij een extra service wordt aangeboden zoals extra online examentraining buiten deze inbegrepen in het pakket, een gratis cursus of gratis cursusmateriaal of het niet aanrekenen van de verplaatsingskosten van de instructeur bij privé opleiding,...
  In casu is er bij annulering door de cursist in welke aard dan ook geen terugbetaling van het cursusgeld onder promovoorwaarden.
  Herboeking van een opleiding onder promovoorwaarden is mogelijk, in zover het een gelijkaardige cursus betreft waar dezelfde voorwaarden gelden.
  Herboeking geschiedt aan het tarief van € 25,00 per dossier.
 10. Terugbetalingen bij annulering geschieden op het einde van de maand waarin ze betaalbaar zijn geworden.
  Elke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat CruiseTops - maritiem centrum aan de cursist doet betreffende een theoretische of praktische opleiding of praktijktest.

Artikel 6 - De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten tenzij anders vermeld. Verzendingskosten kunnen van toepassing zijn, maar worden duidelijk vermeld.
  Er worden geen kosten aangerekend voor afhalen/ontvangen van een boek op de maatschappelijke zetel of op één van onze cursuslocaties.

Artikel 7 - Betaling

 1. Betaling is mogelijk via overschrijving of via de betaalmodules op onze website.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen is er geen speciale software nodig. De consument herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van zijn browser.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen of diensten conform zijn aan de geplaatste bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de consument ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen uiteraard ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Het cursusaanbod theorie en praktijk wordt gegeven op educatief hoogstaand niveau door instructeurs die voldoende gekwalificeerd zijn en o.a. door voortdurende bijscholing ruim kennis hebben van de geldende reglementering en voorschriften met betrekking tot de cursus.
 3. De vloot die CruiseTops Maritiem Centrum, samen met zijn partners inzet, voldoet aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften, is technisch volledig in orde en voorzien van deugdelijke veiligheidsuitrusting.
  CruiseTops - maritiem centrum is erkend als praktijktestcentrum door de FOD-mobiliteit onder nummer CPC017 en voldoet derhalve aan alle voorwaarden voor het afnemen van de wettelijk voorziene praktijktesten/praktijkexamens voor het vaarbewijs.
 4. CruiseTops Maritiem Centrum verbindt er zich toe om het cursusaanbod voldoende duidelijk te afficheren, de lessen te geven zoals voorgesteld in het aanbod en alle items tijdens de praktijkcursus te laten aan bod komen die vereist zijn om het attest uit te reiken.
 5. Zowel voor de theoretische cursus als de praktijktestdag zijn een inschrijving van minimum 4 deelnemers vereist.
  CruiseTops Maritiem Centrum behoudt zich het recht om een cursus te annuleren en in casu deze te verzetten naar ander tijdstip of locatie ingevolge:
  - onvoldoende aantal deelnemers
  - elke nautische en/of meteorologische oorzaken waarbij de veiligheid van de deelnemers niet gegarandeerd is: zeer slechte weersomstandigheden, onveiligheden op de waterweg, motorpech,..
  - overmacht van allerlei aard – zie verder “overmacht".
  In dergelijk geval wordt aan de cursist een redelijk aanbod van alternatieven voorgesteld.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Alle goederen (boeken/set plotter) worden geleverd op het door de consument bij de bestelling aangegeven adres in België of Nederland.
 2. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen we steeds voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien de levertermijn van het cursusmateriaal niet kan worden gegarandeerd, kan de consument kosteloos afzien van de bestelling en wordt de terugbetaling ingeleid op het einde van de maand waarin ze betaalbaar is geworden.
 3. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico.
 4. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de consument heeft besteld, moet hij dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen terugbezorgen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 10 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, natuurrampen of epidemiën/pandemiën of bijzondere beslissingen van de overheid met betrekking tot opschorting of verbod van educatie, ontspanning of organisatie van evenementen, ..
 3. Elke praktijkdag kan plaatsvinden met een minimum van 4 deelnemers per sessie, elke theoretische opleiding kan plaatsvinden met een minimum van 4 deelnemers per sessie.
 • In samenspraak met de cursist wordt steeds naar een passend alternatief gezocht onder de vorm van andere locatie/nieuwe datum met minstens twee keuzemogelijkheden.
 • De cursist heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
 • Wenst de cursist de geboekte cursus alsnog te annuleren, zijn de bovenvermelde annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … mogen niet gekopiërd of gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als de consument toch klachten zou hebben over onze diensten, kan hij ons contacteren via het mailadres: info@cruisetops.be.
  We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
  Klachten betreffende het afnemen van de wettelijke praktijktesten, worden behandeld conform de door de overheid opgelegde normen.
  De goedgekeurde procedure hiervoor is ter inzage op de maatschappelijke zetel van het centrum.
 2. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit.
 3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de consument bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie.
 4. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.